- Dịch vụ tư vấn thiết kế công trình điện, trạm điện,..

- Tư vấn, lập dự toán công trình.