icon icon icon

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào

Đăng bởi Vũ Hồng Quân vào lúc 24/05/2024

Tên dự án: Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Lào

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị: Trạm biến áp và máy phát điện

Chủ đầu tư: Cục hợp tác quốc tế- Bộ văn hoá thể thao và du lịch

Địa điểm: Đại lộ 450 năm, Viêng Chăn, Lào

Phạm vi công việc: Tuyến đường dây không và đóng cắt tự động. Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp và máy phát điện

Thời gian hoàn thành: 2019

Dự Án